Grama Niladhari
Division
Grama Niladhari
Division No    
GN Division Location Code  Photo             Grama Niladhari Name Contact No. GN Office Address Off Duty Days Acting Duty
Suthumalai North J/129 04-01-09-005 140 Miss.Geethanchali Pilendrarajah

0779151731

   Friday J/130
Suthumalai South J/130 04-01-09-010  137 Ms Rajitha Thuraisingam

0776967053

   Sunday J/129
Chavalkaddu J/131 04-01-09-015   132 Mr.Michelpillai Robert pillai Ratnarajah 

0774545140

   Wednesday J/130
Uyarapulam J/132 04-01-09-020  132 Mr.michelpillai Robert pillai Ratnarajah

0774545140

   Wednesday J/133
Anaicoddai J/133 04-01-09-025  138 Mr.Murugan Arunan

0718872239

   Friday J/132
Navali North J/134 04-01-09-030  b dumy Mr.Jeevaratnam Shajeevan

0715588737

0775752551

   Sunday J/135
 Navali East J/135 04-01-09-035  148

Mr Kandasamy Sutharsan

0718474290

   Wednesday J/133
Navali South J/136 04-01-09-040

148

Mr Kandasamy Sutharsan 0718474290    Wednesday J/134
Manipay North J/137 04-01-09-045  b dumy Mr Logendrajah Arulrajah 0776153867    Wednesday J/138
Manipay East J/138 04-01-09-050

144

Ms Rasayogan Mohanavany 0776555697    Friday J/137
Manipay South J/139 04-01-09-055

 130

Mrs. Nantharuby Pirabaharan 0779037598    Sunday J/140
Manipay West J/140 04-01-09-060  b dumy Mr Puvanendren Nirooban 0718474415    Friday J/139
Sandilipay North J/141 04-01-09-065  156 Mrs Kirusnashanthy Sivakanthan 0779587187    Friday J/144
Sandilipay Center J/142 04-01-09-070  b dumy Mr Subramaniyam Srirangan 0770625085    Sunday J/143
Sandilipay West J/143 04-01-09-075  139 Mr.Kurunathapillai Elitchelvan

0750411069

0775133594

   Friday J/142
Mahiyapiddy J/144 04-01-09-080  141 Ms Sivamekalai Sivakumar 0771868311    Sunday J/141
Vadaliyadaippu J/145 04-01-09-085  155 Mrs Premini Selvarajah 0774482363    Friday J/149
Pandatharippu J/146 04-01-09-090  152 Mr Sellathurai  Piratheepan 0779587244    Friday J/147
Piranpattu J/147 04-01-09-095  b dumy Mr Sathananthan Sangarraj 0771160394    Sunday J/146
Sillalai North J/148 04-01-09-100  dff Mr Saminathar Arulgananathan 0718561970    Sunday J/145
Sillalai South J/149 04-01-09-105

 dff

Mr Saminathar Arulgananathan 0718561970    Sunday J/145
Mathagal East J/150 04-01-09-110

 150

Mr Pakkiyanathan James Poplar  0777600583     Sunday J/152
Mathagal South J/151  04-01-09-115  143 Mr Thevarasa Viknapavan 0778511234     Friday J/150
Mathagal West  J/152  04-01-09-120  146 Mr Parameswaran Sujeevan 0762000150    Friday J/150
Periyavilan J/153  04-01-09-125  b dumy Mr.Subramanium Srirangan 0770625085    Sunday J/155
Mareesankoodal J/154 04-01-09-130  131

Mr.Puvaneswaran Piragash

0770791131

0771285759

   Sunday J/155
Ilavalai J/155 04-01-09-135  154 Suntharajah Soorijakumar 0776267029    Friday J/156
Mullanai J/156 04-01-09-140  g dumy Ms Layansreekka Srisivatharan 0765629943    Sunday J/154

 Scroll To Top