NO SCHOOL NAME NAME OF THE PRINCIPAL SLT MOBILE
1 J/Pandatarippu Girls  MRS.SEBAMALAINAYAKI THEVARAJAH 021 205 1920 779004108
2 J/Pandatarippu Hindu  MR.RASARATNAM PUSHPARATNAM 021 205 1938 776394780
3 J/Sillallai R.C.T.M MRS.JUSTER MARIYA KORATYPETERPIANVENU 021 205 1979 770204558
4 J/Pandatarippu Jacintha MRS.LUCINDA THARMINI  BALENTHIRAN 021 205 1923 776623286
5 J/Chankanai East Vigneswara MR.MUTHUKRISHNAN ASHOKUMAR 779412261
6 J/Vadaliyadaippu Saiva Piragasa MR.PATHMANATHAN PRATHABAN 021 225 2184 779683962
7 J/Piranpattu Kalaimakal MR.SIVASUBRAMANIAM MANIVANNAN 021 225 2199 779184304
8 J/Santhai Sittampalam MR.THARMALINGAM SRIKAMALANATHAN 021 225 2167 778149664
9 J/Illavalai Conment REV.BASTIYAMPILLAI SHAKAYANAYAKI(Perf) 021 221 1930 772996759
10 J/Illavalai Henrys REV.FR.GODFREY JOYAL(Perf) 021 221 2045 770052332
11 J/Mathagal St.Joseph MR.JOSEPH EDWARD PANGARAS 021 221 1802 779597255
12 J/Mathagal Nunasai MR.PONNAMPALAM AARUMUKARANJAN 021 4332264 770763980
13 J/Ilavallai R.C.T Boys MR.SERARUBAN 021 225 1401 776015352
14 J/Mareesankoodal R.C.T MR.LATHISLAS AMALANANTHAKUMAR 021 225 1998 772686661
15 J/Mareesankoodal Subramaniam Mr.RAJEEVAN 778068614
16 J/Mathagal St. Thomas Girls MRS.RAMANI 773583869
17 J/Mathagal Vigneswara MISS.SULOSHANA RAMACHANDIRAN 021 320 2658 774044167
18 J/Periyavilan R.C.T.M MR.ARIYARATNAM JEGATHEESWARAN 021 225 2550 776544746
19 J/Manipay Hindu MR.SIVAPALAN INDRAKUMAR 021 225 5658 777008412
20 J/Manipay Ladies MRS.NARMATHA PARAMESHWARAN 021 225 5688 774031993
21 J/Manipay Memorial Eng. MR.AARUMUGAM PERINPANAYAKAM 021 225 5112 774112489
22 J/Navaly Maha Vid MR.KIRISHNAPILLAI KIRISHNANANTHA 021 225 6975 770711479
23 J/Sandilipay Hindu MR.VANNITHAMPI NANTHEESHWARAN 021 2243933 779004276
24 J/Anaikoddai Balasubramaniam MR.VELAYUTHAM SIVASHAKTHIVEL 021 225 5746 779228803
25 J/Anaikoddai Balasubramaniam Mrs.L.Thayalan
0776594318
26 J/Anaikoddai R.C.T.M.S MRS.NAVALAXUMI SANTHIRAKUMAR (Perf) 021 221 3008 779865448
27 J/Manipay St.Annes R.C.T.M.S REV.SIS.MARIYA DEISY SEBAMALAI(Perf) 021 225 5603 778124315
28 J/Suthumalai North T.M.S MR.SUBRAMANIAM THURAIRATNAM 777110027
29 J/Suthumalai Cinmaya Bharathi MR,MAYILVAKANAM MAHENDIRAN 021 225 6090 771909771
30 J/Anaikoddai A.M.T.M.S MR.SIVASUBRAMAIAM MATHIPALAN 773639759
31 J/Kaddudai Saiva Vid MR.THAMPAIYAH KADAMPANATHAB 776600257
32 J/Manipay Sothi vembadi Vid MR.N.SELVANANTHARAJAH 021 3206682 776567493
33 J/Manipay Vivekananda Vid Mrs.Uthayakumar
0778695482
34 J/Navaly Addagiri Saiva Vid. MR.KANTHASAMY ESHWARAKUMARA 771391623
35 J/Navaly South A.M.T.M.S S.Moorthi
775103835
36 J/Navaly St.Peters R.C.T.M.S MR.THAMPIMUTHU RAMESH 021 221 3445 777325060
37 J/Navaly Station A.M.T.M.S JULEAT
0779667307
38 J/Sandilipay G.T.M.S MR.SINNATHURAI THAVANAYAKAM 772288260
39 J/Sandilipay North T.M.S MR.GANESHAN KAARTHIKEYAN 775096330
40 J/Suthumalai G.T.M.S MR.KANAKASABAI PONNUTHURAI 774064153
41 J/Uyarappulam Gunapalan Vid. MRS.AMBIKAI SIVAGNANAM 021 205 2766 774824075
Scroll To Top