අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

06
ජන2020
Tree planting in All Grama Niladhari Divisions on New Year Day

Tree planting in All Grama Niladhari Divisions on New Year Day

Under the National Tree Planting Programme, Useful...

06
ජන2020
Commencement Of Work  For The Year  Of 2020

Commencement Of Work For The Year Of 2020

The Sandilipay Divisional Secretariat Commenced work on...

14
නොවැ2019
පාර අයිනේ ගස් සිටුවීම

පාර අයිනේ ගස් සිටුවීම

  ප්‍රජා පාදක හරිත සමාජ හරහා පිරිසිදු,...

14
නොවැ2019
 Awareness Program on Voting System

Awareness Program on Voting System

In areas under our divisional secretariat, Awareness...

30
ඔක්2019
'Presidential Environment Awards - 2019'

'Presidential Environment Awards - 2019'

Valikamam Southwest Divisional Secretariat, Sandilipay participated in...

17
ඔක්2019
"Kallundai Resettlement Housing Project Opening Ceremony"

"Kallundai Resettlement Housing Project Opening Ceremony"

‘Kallundai Resettlement Housing Scheme’ funded by the...

03
සැප්2019
"Let's Stand Together For The Country"

"Let's Stand Together For The Country"

        Our Divisional Secretariat...

30
මැයි2019
National Environmental Week Events 30 May 2019 to 05 June 2019

National Environmental Week Events 30 May 2019 to 05 June 2019

National Environmental Week Events      ...

23
මැයි2019
productivity Award 2018

productivity Award 2018

productivity Award 2018 Vali South West Divisional...

23
මැයි2019
Celebrating Republic Day

Celebrating Republic Day

Celebrating Republic Day The Republic Day of...

15
මැයි2019
Providing all island birth death and marriage certificates

Providing all island birth death and marriage certificates

Providing all island birth, death and marriage...

10
මැයි2019
Divisional level Reconciliation meeting

Divisional level Reconciliation meeting

    The above meeting was held...

28
අගෝ2017
Job Seekers  Registering Unemployed

Job Seekers Registering Unemployed

Job Seekers Registering Unemployed Registration of Unemployed...

Scroll To Top