අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

29
ජූලි2021
சௌபாக்கிய உற்பத்திக் கிராமங்களை உருவாக்குதல்

சௌபாக்கிய உற்பத்திக் கிராமங்களை உருவாக்குதல்

  "சௌபாக்கிய உற்பத்திக் கிராமங்களை உருவாக்குதல்" செயற்றிட்டத்தின் தேசிய...

29
ජූලි2021
இரண்டாவது தடுப்பூசி ஏற்றல்

இரண்டாவது தடுப்பூசி ஏற்றல்

  முதலாவது தடுப்பூசியினை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் மாத்திரம் இரண்டாவது தடுப்பூசியினை...

29
ජූලි2021
குருதித்தானம்

குருதித்தானம்

    "உதிரம் கொடுத்து உயிரை காப்போம்" எனும்...

04
ජූනි2021
இடர்கால நடமாடும் சேவை

இடர்கால நடமாடும் சேவை

எமது பிரதேச செயலக பிரிவின் இடர்கால நடமாடும் சேவை...

17
මාර්2021
கிராமத்துக்கு மைதானம்

கிராமத்துக்கு மைதானம்

அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டபாயாராஜபக்‌ஷ அவர்களின் தலைமையிலான புதிய அரசாங்கத்தின்...

04
මාර්2021
கிராமிய விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல்

கிராமிய விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல்

  அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டபாயாராஜபக்‌ஷ அவர்களின் தலைமையிலான புதிய...

16
පෙබ2021
பிரிவுபசார விழா மற்றும் வருட இறுதி நிகழ்வு - 2020

பிரிவுபசார விழா மற்றும் வருட இறுதி நிகழ்வு - 2020

    எமது பிரதேச செயலகத்தில் பணியாற்றி கடந்த...

05
පෙබ2021
எமது நாட்டின் 73வது சுதந்திரதின விழா

எமது நாட்டின் 73வது சுதந்திரதின விழா

'பாதுகாப்பான தேசம் - செழிப்பான நாடு' எனும் தொனிப்பொருளை...

04
පෙබ2021
சிப்தொர புலமைப்பரிசில்

சிப்தொர புலமைப்பரிசில்

சமுர்த்தி சமூக பாதுகாப்பு நிதியம் மற்றும் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி...

04
පෙබ2021
ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம்

ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம்

    சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிற்கான அபிவிருத்தி...

Scroll To Top